Newer publications (2009-)

 

Books

 

Nagy Péter Tibor: Utak felfelé. Oktatás és társadalmi mobilitás a 19-20. századi Magyarországon. /Schooling and social mobility in Hungary in the 19th and 20th century/, (Társadalom és oktatás; 35.) Bp., Oktatáskutató Intézet, Új Mandátum, 2010. 209 p. ISBN 9789632870182

 

Nagy Péter Tibor: A növekvő állam árnyékában. Oktatás, politika 1867-1945. /In the shadow of the growing state. Schooling and politics 1867-1945/, Gondolat kiadó, Budapest 2011. Neveléstudomány történeti tanulmányok. 494 p. ISBN 9789636933265

 

Nagy Péter Tibor: Oktatástörténet, -szociológia. /Education, history, Sociology/, Gondolat kiadó, Budapest, 2012. Iskolakultura könyvek 44. 146 p. ISBN 9789636932381

 

Nagy Péter Tibor (ed.) : Az 1929-ben kiadott Magyar Zsidó Lexikon személysoros adatbázisa. /Digitalized prosopographical data base of the Hungarian Jewish Encyclopedia/, Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest 2011, 263.p. ISBN 97861550480403.

 

Nagy Péter Tibor (szerk. ed.): National census - Hungary 1930, Budapest, 2010    http://www.archive.org/details/NationalCensus-Hungary1930    

 

Nagy Péter Tibor (szerk. ed.): Educatio, 2009. 1. sz Felsőoktatás és tudománypolitika /Higher education and science-policy/ (Polónyi Istvánnal)

 

Nagy Péter Tibor: (szerk. ed. Majsai Tamással) Lukács, a mi munkatársunk, /Lukács, our collaborator/, WJLF Bp, 2009.

STUDIES

 

Nagy Péter Tibor: Történészdiplomások a két világháború között, /History graduates in inter-war Hungary/,  In: Magyar Tudomány,  2009. (170. évf.), 2. sz., 143-152.

 

Nagy Péter Tibor: Dinamikus, perszonalizált kategóriák. A dualizmuskori nemzetiségi oktatás elemzésének esete. / Dynamic personalized categories. The case of the study of the education of national minorities in the Dual Monarchy/, in: Kié az oktatáskutatás? Tanulmányok Kozma Tamás 70. születésnapjára, Szerk. (ed.): Pusztai GabriallaRébay Magdolna, Csokonai Könyvkiadó, Debrecen, 2009 75-85.

 

Nagy Péter Tibor: Educated elites and the Transsylvanian university (1872-1918) In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően Szerk Tibori Tímea Magyar Szociológiai Társaság Belvedere Meridionale, Budapest-Szeged 2009.

 

Nagy Péter Tibor: Religous education and childhood in Hungary (1949-1960) in: Kindheit-Schule-Erziehungswissenschaft in Mitteleuropa 1948-2008. Szerk Johanna Hopfner/András Németh/ Éva Szabolcs- Peter Lang. Frankfurt am Main, 2009 33-46.

 

Nagy Péter Tibor: Egységesülő képzésdifferenciált tanártársadalom, /Schooling in the stage of unification and the fragmentation of the teacher’s corps/,  in: Educatio 2009. (18. évf.), 3. sz., 291-305.

 

Nagy Péter Tibor: Pártok az oktatáspolitika erőterében. Az egyház-állam viszony esete. /The parties in the space of forces of educational policy. The case of the relationship between state and church/,  in Educatio 2009. (18. évf.), 3. sz., 447-460.

 

Nagy Péter Tibor: Az iskolai mobilitás vizsgálatához. /The study of educational mobilty/, Új pedagógiai szemle, 2009. (59. évf.) 10. sz. 26-35.

 

Nagy Péter Tibor: Vannak-e pedagógusok? /Are there teachers ?/, in: Lukács a mi munkatársunk, szerk Majsai Tamás és Nagy Péter Tibor, WJLF, Bp 2009) 215-229.

 

Nagy Péter Tibor: Szelekció és önszelekció a felsőoktatásba vezető úton. /Selection and self-selection on the road to higher education/, in: Csak hogy a szegényekről megemlékezzünk, szerk Majsai Tamás WJLF 2009. 146-170.

 

Nagy Péter Tibor: A „felnőttérettségizettekaz empirikus oktatástörténeti elemzés mérlegén. /Adult graduates of secondary education on the balance sheet of empirical historical research/, Tanulmányok a neveléstudomány köréből. A megújuló felnőttképzés . Szerk Zrinszky László, Gondolat kiadó Budapest 2009,  194-233.

 

Nagy Péter Tibor: Vannak-e fiatalok? Vallásszociológiai lehetőségek a fiatalság meghatározásához, /Are there young people. Possibilities to define youth in terms of the sociology of religion/, in: Educatio 2010. (19. évf.), 2. sz., 272-292.

 

Nagy Péter Tibor: The level of education and its factors of the Hungarian Handicapped in the second half of the twentieth century , in: Attila Nobik/Bela Pukánszky (Hrsg.) Normalitat, Abnormalität und Devianz. Peter Lang, Frankfurt am Main 2010. Erziehung in Wissenschaft und Praxis. Band 7. 125-138.

 

Nagy Péter Tibor: Education and religiosity in Budapest at the Millenium. Social compass. International review of sociology of religion 2010. 1. sz (57. évf) 60-82.

 

Nagy Péter Tibor: Egy ortodox zsidó közösség a helyi társadalomban, /An orthodox Jewish community in the local society/, Iskolakultura, 2010. (20. évf.) 7-8. sz.  84-94.

 

Nagy Péter Tibor: Egy ortodox zsidó közösség a helyi társadalomban /An orthodox Jewish community in the local society/in: „Ma harcot kell vívni, politizálni kell, Szerk Majsai Tamás, WJLF, 2010 130-143.

 

Nagy Péter Tibor: A felsőfokú végzettségűek státus-inkonzisztenciája, /Status inconsistency of graduates of higher education/, Educatio, 2010. 3. sz. 402-418.

 

Nagy Péter Tibor: A Magyar Zsidó Lexikon digitalizációja. Beszélgetés. /The digitalisation of the Hungarian Jewish encyclopedia. An interview/, by Anna Troján, Múlt és Jövő, 2010 4. sz. 109-112.

 

Nagy Péter Tibor: The Level of Education and Religiosity in Budapest. In: Tilalomfák ellenében. Köszöntő könyv Várdy Péter 75. születésnapjára. Szerkesztette Majsai Tamás, WJLF Budapest 2010 117-148.

 

Nagy Péter Tibor: A professzionalizációs folyamatok történetének kutatása a 2000-es években, /The historical study of processes of professionalisation in the years 2000s/, Iskolakultúra, 2011. (21. évf.) 1. sz. 3-8.

 

Nagy Péter Tibor: Az oktatásról szóló tudomány kettős nyitottsága. /The dual openness of scholarship related to education/, Magyar tudomány, 2011. (172. évf.) 9. sz. 1077-1089.

 

Nagy Péter Tibor: A numerus clausus és a bölcsészdiplomások. In: Jogfosztás90 éve.Szerkesztette Molnár Judit, Nonprofit Társadalomkutató Egyesület, Budapest, 2011, 196-214.

 

Nagy Péter Tibor: Fiatal diplomások a rendszerváltás előtt és után. /Young graduates of higher education before and after the change of regime/, In:A társas szociológus. Tanulmányok Somlai Péter 70. születésnapjára. ELTE Társadalomtudományi Kar – ELTE Eötvös Kiadó. Szerk: Aczél Ágnes, Rényi Ágnes, Vásárhelyi Mária,Gellériné Lázár Mária, Kain Péter.222-236.

 

Nagy Péter Tibor: Donáth Péter: A magyar művelődés és a tanítóképzés történetéből (1868-1958), /Donath, Peter: from the history of Hungarian elementary school teacher training)Kritika . Társadalomelméleti és kulturális lap, 2009. (38. évf.) 2. sz. 36-37.

 

Nagy Péter Tibor: Szocializáció és nemzet. Szabó Ildikó: Nemzet és szocializáció. A politika szerepe az identitások formálódásában Magyarországon 1867-2006. /Socialization and nation. On the study by Ildikó Szabó, The role of politics in the formation of identities in Hungary, 1867-2006/, Politikatudományi szemle, 2009. (28. évf.) 4. sz. 139-146.